Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILICZU

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Miliczu  oraz filii bibliotecznych.

2.  Biblioteka Publiczna w Miliczu (zwana w dalszej części regulaminu Biblioteką) jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),

 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),

4) Statutu Biblioteki Publicznej w Miliczu   nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu.

 §2

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

2. Zbiory Biblioteki udostępnia się:

1) poza bibliotekę w wypożyczalni,

2) na miejscu (prezencyjnie) w czytelni,

3) poprzez wypożyczenie międzybiblioteczne.

3. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i Internetu  w Bibliotece jest bezpłatne.

4. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm. ).

5. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Za opłaty pobierane od Czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie. 

7. Prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki i jej usług nabywa się z chwilą zapisu do biblioteki potwierdzonego własnoręcznym podpisem na zobowiązaniu czytelniczym. 

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki i jej usług nabywa się z chwilą zapisu do Biblioteki potwierdzonego własnoręcznym podpisem na zobowiązaniu czytelniczym. 

Przy zapisie czytelnik powinien: 

 • okazać dowód osobisty zawierający aktualne zdjęcie oraz adres zamieszkania w granicach RP, 
 • okazać kartę pobytu (w przypadku obywateli spoza krajów Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli z krajów Unii Europejskiej),
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Bibliotece.

2. Czytelnik niepełnoletni może zapisać się do Biblioteki samodzielnie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej po ukończeniu 13 roku życia. 

3. Za czytelnika niepełnoletniego do 13 roku życia poręczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za zbiory wypożyczone przez osoby niepełnoletnie.

5. Prawo do korzystania ze zbiorów wypożyczalni dla dorosłych nabywa się po ukończeniu 13 roku życia. 

5. W placówkach, w których proces wypożyczeń jest zautomatyzowany czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez Bibliotekę.

6. Czytelnik zobowiązany jest do okazywania karty przy korzystaniu z Biblioteki.

7. Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Czytelnik otrzymuje nową kartę po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w Wykazie usług i opłat (załącznik nr 1 do regulaminu). 

9. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.

10. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz innych danych personalnych swoich i osoby poręczającej. 

11. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę Czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

12. W przypadku śmierci Czytelnika – na podstawie aktu zgonu dostarczonego do Biblioteki – jego konto zostanie zlikwidowane, a wierzytelności będą umorzone.

13. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami może być pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek pracownika.

 §4

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo:

 • 10 materiałów bibliotecznych ( książek, audiobooków, płyt CD, DVD, VCD, kaset VHS)

2.Wydawnictwa zwarte (książki) oraz zbiory audiowizualne  udostępniane są  na okres jednego miesiąca.

3. Czytelnik może uzyskać 2 razy prolongatę terminu zwrotu materiałów, czyli wypożyczyć zbiory na maksymalnie 90 dni.

4. Prolongować zbiory można  jeżeli na wypożyczone pozycje  nie złożono innych zamówień. 

5.Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik miał obowiązek oddania w Bibliotece wypożyczonych pozycji.

6.Czytelnik posiadający konto biblioteczne w systemie Aleph  ma możliwość samodzielnego przedłużania terminu wypożyczeń zbiorów drogą elektroniczną, logując się na swoje konto  (szczegółowa instrukcja załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

7.Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. 

8.Czytelnik posiadający konto biblioteczne w systemie ALEPH ma możliwość zamawiania i rezerwowania zbiorów bibliotecznych on-line. (Instrukcja w załączniku nr 3 do regulaminu). 

9. W wypożyczalni obowiązuje  wolny dostęp do półek.

 §5

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.

2. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych  zbiorów bibliotecznych Biblioteka pobiera  karę pieniężną w wysokości ustalonej w Wykazie opłat i  usług (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

3. Czytelnikom, przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, Biblioteka  wysyła pisemne upomnienia. Ich koszt ponosi Czytelnik. 

4. Opłata za nieterminowy zwrot pobierana jest niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie. 

6. Kara z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za okres zamknięcia Biblioteki, np. z powodu remontu czy inwentaryzacji zbiorów.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych, opłata za przetrzymanie jest naliczana za każdy rozpoczynający się miesiąc  po terminie zwrotu dokumentu, aż do dnia uregulowania należności za zgubiony lub zniszczony dokument.

8. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych opłat, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

9. Nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Czytelnika we wszystkich placówkach Biblioteki. Odblokowanie konta następuje w chwili zwrotu zbiorów oraz uregulowania wszystkich należności wobec Biblioteki.

10. Czytelnicy do lat 15-tu i po ukończeniu 60 – tego roku życia zwolnieni są z opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz z kosztów upomnień.  

11. Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.

 §6

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni można korzystać tylko na miejscu. Zbiory udostępnia bibliotekarz.

2. Materiały własne wnoszone do Czytelni Czytelnik zobowiązany jest zgłosić bibliotekarzowi.

3. Czytelnik korzystający ze zbiorów,  powinien pozostawić kartę biblioteczną lub umożliwić odpis danych osobowych z posiadanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin.

4. Bibliotekarz dyżurujący podaje czytelnikowi wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce.

5.  W czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz:

 • wnoszenia, spożywania posiłków i napojów,
 • korzystania z telefonów komórkowych.

6. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca udostępnione zbiory biblioteczne.

7. Czytelnik winien zwrócić wszystkie udostępnione zbiory nie później niż na 10 min. przed zamknięciem Biblioteki.

8. W przypadku  uszkodzenia zbiorów z księgozbioru podręcznego zastosowanie ma §8 pkt. 4 i 5 Regulaminu. 

9. Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.

10. W wyjątkowych przypadkach  na podstawie zgody bibliotekarza, Czytelnik może uzyskać prawo do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz. W przypadku nie zwrócenia materiałów w ustalonym terminie, czytelnik płaci karę w wysokości  określonej  w Wykazie opłat i  usług (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

11. W Czytelni  Czytelnicy mają wolny dostęp do czasopism. 

12.Czasopisma bieżące udostępniane są na miejscu. 

13. Udostępnianiu na zewnątrz podlegają archiwalne numery czasopism po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości. Jednorazowo można wypożyczyć 3 egzemplarze  na tydzień. Zniszczenie lub nieoddanie czasopisma zobowiązuje czytelnika do zapłaty odszkodowania określonego w Wykazie opłat i usług (załącznik nr 1 do Regulaminu).

14. Udostępnieniu na zewnątrz nie podlegają czasopisma regionalne. 

§7

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Biblioteka Publiczna w Miliczu przy ulicy Piłsudskiego 14.

3. Prawo składania zamówień na materiały biblioteczne mają Czytelnicy pełnoletni, którzy okażą dowód tożsamości lub kartę biblioteczną.

4. Sprowadzone materiały są udostępniane w formie prezencyjnej lub wypożyczane na zewnątrz w zależności od zaleceń biblioteki udostępniającej dane pozycje.

5. W uzasadnionych wypadkach Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu książek z bibliotek krajowych, zgłaszając prośbę  u bibliotekarza, na tydzień przed upływem terminu zwrotu.

6. Koszty przysłania zamówionych materiałów pokrywa biblioteka wysyłająca.

7. Koszty odesłania zamówionych materiałów bibliotecznych ponosi Czytelnik (opłaty za przesyłki pocztowe wg taryfy Poczty Polskiej).

§8

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnianych mu zbiorów bibliotecznych.

2. Czytelnik powinien  zwrócić  uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest zwrócić  pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.

5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji, która uległa zagubieniu lub zniszczeniu Czytelnik może za zgodą bibliotekarza:

 • zakupić inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o wartości nie mniejszej niż cena rynkowa dokumentu zagubionego,
 • dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece o wartości nie mniejszej od niezwróconej pozycji,
 • uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej niezwróconej pozycji.

6. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

7. Poniesione przez Czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.

§9

KORZYSTANIE Z  KOMPUTERA  I  INTERNETU

1. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy zainteresowani Użytkownicy.

2. Przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego Użytkownik ma obowiązek wpisać się do rejestru użytkowników i okazać bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość. 

3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

4. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.

5. Indywidualna sesja może trwać godzinę z możliwością przedłużenia jeśli nie ma innych oczekujących na dostęp do komputera.

6. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napoi.

7. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego oraz zgłaszania bibliotekarzowi wszelkich nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem.

8. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane do przeglądania dokumentów elektronicznych oraz programów zawartych na płytach CD-ROM.

9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programu może być emitowany tylko przez słuchawki.

10. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapiać na przenośnym urządzeniu z pamięcią USB (PenDrive).

11. Użytkownikowi zabrania się:

 • wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie i ochronę dóbr osobistych oraz przeglądania, przesyłania i udostępniania materiałów powszechnie uznawanych za obsceniczne lub obraźliwe,
 • dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych na stanowiskach,
 • usuwania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk komputerowych oraz instalowania oprogramowania pirackiego i niewiadomego pochodzenia,
 • korzystania z komputera w celach zarobkowych.

12. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności o których mowa w pkt.11. 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki  podejmuje Dyrektor Biblioteki Publicznej na pisemny wniosek pracownika. 

3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w  kompetencji Dyrektora Biblioteki.

4. Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Miliczu  nadany przez Dyrektora  Biblioteki wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc:

 a) Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Miliczu z dnia 01.06. 2002r. 

 b) Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 13 września 2008 r. w sprawie Regulaminu Korzystania z Internetu w czytelni w Bibliotece Publicznej  w Miliczu

 c) Regulamin korzystania z czytelni

                                                                                                                                                              Marlena Grodzińska

                    Dyrektor   
Biblioteki Publicznej w Miliczu 

      Milicz, dnia 01.12.2014 r.

Skip to content